Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Aplisens S.A. (na dzień 27.08.2018) przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych akcji / głosów
Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach
Adam Żurawski * – Prezes Zarządu
2 642 269
20,98%
Mirosław Dawidonis
1 480 000
11,75%
Janusz Szewczyk
1 640 000
13,02%
Dorota Zubkow *
1 100 000
8,74%
Andrzej Kobiałka * - Członek RN
1 090 139
8,66%
Mirosław Karczmarczyk
1 138 257
9,04%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"
671 621
5,33%
Akcje Własne
255 079
2,03%
Pozostali akcjonariusze
2 573 335
20,45%
Razem
12 592 700
100,00%

* Liczba akcji i głosów wraz z osobami, z którymi - zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej - akcjonariusza łączy domniemane porozumienie

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 12 592 700 akcji, w tym:
- 8.899.302 Akcji serii A
- 2.500.000 Akcji serii B
- 207.595 Akcji serii C
- 98.188 Akcji serii D
- 210.232 Akcji serii E
- 220 714 Akcji serii F
- 232 795 Akcji serii G
- 223 874 Akcji serii H

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł.