Polityka dywidendy

W dniu 30 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 13c w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016.
Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanowiło zysk netto za 2016 rok w wysokości 13 323 446,40 zł przeznaczyć:
a) w kwocie 9 449 897,40 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
b) w kwocie 3 873 549,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,30 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki ustaliło dzień dywidendy na 30 czerwca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2017 roku.
Dywidendą objętych zostało 12 911 830 akcji APLISENS S.A.

Polityka dywidendy w następnych latach uzależniona będzie od przyszłej sytuacji finansowej Spółki oraz jej planów rozwojowych. Zarząd Emitenta będzie podejmował decyzję o wypłacie dywidendy mając na uwadze zarówno zapewnienie kapitału niezbędnego do rozwoju Spółki poprzez przejęcia, jak i zapewnienie wysokiej rentowności prowadzonych projektów. Nadwyżki finansowe będą w pierwszej kolejności przeznaczane na reinwestycje w środki trwałe lub w potencjalne przejęcia innych podmiotów znajdujących się w obrębie zainteresowania Spółki. Ostateczne decyzje o przeznaczeniu wypracowanego zysku będzie podejmować Walne Zgromadzenie Emitenta.Źródło: Emitent